محمدقلیخان Ùˆ پدرش آصفالدوله Ú©Ù‡ در خراسان بودند، به این امید Ú©Ù‡ اللهقلیخان پس از به قدرت رسیدن Ø�… Read More